VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky  obchodnej spoločnosti Hexotech s.r.o.

Článok 1. Záväznosť Všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Hexotech s.r.o. (ďalej len „firma Hexotech“ alebo tiež „dodávateľ“) sú záväzné pre všetky ňou uzavreté kúpne zmluvy a predstavujú ich neoddeliteľnú súčasť. VOP sú platné a účinné, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Je vylúčená platnosť VOP odberateľa (alebo tiež „kupujúceho“) s výnimkou prípadov, keď sa na tom zmluvné strany výslovne, písomne dohodnú.

Článok 2. Objednávka a jej akceptácia

2.1 Poskytovanie služieb zo strany Poskytovateľa sa bude uskutočňovať na základe Objednávok zo strany Objednávateľa prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ktorej môže predchádzať e-mailová alebo telefonická ponuka.

Poskytovateľ potvrdí Objednávateľovi Objednávku zaslaním e-mailu. Poskytovateľ sa zaväzuje potvrdenie o akceptovaní Objednávky doručiť Objednávateľovi prostredníctvom e-mailovej komunikácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa obdržania Objednávky.

V prípade, ak poskytovateľ nie je schopný v plnom rozsahu vyhovieť Objednávke, bezodkladne – najneskôr však do 3 pracovných dní oznámi Objednávateľovi

prostredníctvom e-mailovej komunikácie túto skutočnosť spolu s podmienkami, za ktorých je schopný objednávku realizovať. V prípade, ak sú zmenené podmienky pre Objednávateľa akceptovateľné, zašle prostredníctvom e-mailovej komunikácie novú Objednávku.

2.4 V prípade, ak nie je poskytovateľ schopný vyhovieť Objednávke vôbec, bezodkladne – najneskôr však do 3 pracovných dní mu prostredníctvom e-mailovej komunikácie oznámi túto nemožnosť potvrdenia Objednávky.

Článok 3. Cena

Cena za Službu je dohodnutá v Zmluve alebo Objednávke.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ceny v Zmluve alebo Objednávke sú uvedené bez DPH a k týmto cenám bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie.

Zmena ceny Služby je možná len vtedy, ak sa na nej obidve zmluvné strany písomne dohodli. V opačnom prípade má Objednávateľ právo okamžite od Zmluvy odstúpiť.

Článok 4. Fakturácia a platobné podmienky

4.1 Dohodnutú cenu za riadne uskutočnené objednané práce alebo objednaný tovar uhradí Objednávateľ na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú Poskytovateľ vystaví a odošle Objednávateľovi po ukončení a odovzdaní prác.

4.2 Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť rozpis prác, dodací, montážny, alebo pracovný list a pod. V prípade vykonania odbornej prehliadky Poskytovateľ predloží Objednávateľovi Protokol o odbornej prehliadke. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. V prípadoch poskytnutia zálohy sa vyúčtovanie realizuje vo vystavenej faktúre – daňovom doklade.

Článok 5. Podmienky poskytnutia služby

Poskytovateľ je povinný poskytnúť Službu v rozsahu, ktorý určuje Zmluva a/alebo Objednávka. Poskytovateľ nie jeoprávnený k čiastkovému poskytnutiu Služby, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu Objednávateľovi v mieste určenom v Objednávke alebo Zmluve. Ak miesto poskytnutia Služby nie je v Objednávke alebo Zmluve určené, je Poskytovateľ povinný poskytnúť Službu v mieste sídla Objednávateľa.

5.4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Službu v čase určenom v Objednávke alebo Zmluve. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť Objednávateľovi informáciu týkajúcu sa prípadného omeškania s poskytnutím Služby, s uvedením dôvodu a predpokladaného možného termínu dodávky Služby.

Článok 6. Zodpovednosť za vady, záruka

6.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet Zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu- výmer a podmienok zmluvy o pripojení a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Poskytovateľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.3 Poskytovateľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

6.4 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.

6.5 Objednávateľ môže oznámiť zistené vady na telefónnych číslach: +421 918 656 549 (Ing. Zalán Zuber) následne písomne na mailovej adrese Poskytovateľa: hexotech@hexotech.sk

6.6 Poskytovateľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť bez zbytočného odkladu, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas.

Článok 7. Vyššia moc

7.1 Za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, štrajk, mobilizácia, živelné pohromy, atď. a ktoré nemohol pri podpise zmluvy a zahájením prác na diele predpokladať.

7.2 Ak sa splnenie stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Článok 8. Prevzatie služby

8.1 Objednávateľ umožní Poskytovateľovi vstup na miesto poskytnutia Služby za účelom poskytnutia Služby a za účelom odstránenia vád, ak je to potrebné, v pracovnom čase, na základe predchádzajúcej žiadosti Poskytovateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi požiadavku na vstup v dostatočnom predstihu, pričom je povinný definovať predpokladaný čas nevyhnutný na vykonanie činností súvisiacich s plnením Zmluvy a/alebo Objednávky.

8.2 Prevzatie Služby poskytnutej Poskytovateľom podľa Zmluvy potvrdí Objednávateľ na protokole o odovzdaní a prevzatí Služby, ktorý bude predložený zo strany Poskytovateľa pri poskytnutí Služby. Protokol o odovzdaní a prevzatí Služby musí obsahovať najmä:

-  číslo protokolu

-  identifikačné údaje účastníkov (obchodné meno, sídlo,IČO, DIČ)

-  označenie Služby

-  rozsah poskytnutej Služby a merná jednotka

-  meno a priezvisko preberajúcej osoby spolu s uvedením jej funkcie

-  meno a priezvisko odovzdávajúcej osoby spolu s uvedením jej funkcie

-  miesto poskytnutia Služby

-  dátum prevzatia Služby

-  podpisy preberajúcej a odovzdávajúcej osoby

Článok 9. Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením jednotlivých faktúr bude Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5℅ z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2 V prípade, ak Poskytovateľ nedodrží termíny plnenia diela, hoci Objednávateľ splní svoje povinnosti riadne a včas, zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 ℅ z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

Článok 10. Ukončenie zmluvy

10.1 Táto Zmluva môže byť ukončená v odôvodnených prípadoch v priebehu jej platnosti písomnou dohodou zmluvných strán.

10.2 Ak je Zmluva ukončená dohodou zmluvných strán pred riadnym dokončením diela, zmluvné strany protokolárne zrealizujú inventarizáciu všetkých plnení, prác a dodávok realizovaných k dátumu, kedy zmluva bola ukončená. Záverom tejto inventarizácie zmluvné strany odsúhlasia finančnú hodnotu doposiaľ zrealizovaného plnenia. Ak nedôjde k dohode o tejto výške plnenia, zmluvné strany sa dohodli, že sa zhotoviteľ obráti na súdneho znalca zo žiadosťou o spracovanie znaleckého posudku. Zmluvné strany prehlasujú, že posudok tohto zmluvného znalca je pre nich záväzný a že sumu obsiahnutú v posudku znalca zmluvné strany bez ďalších výhrad zaplatia. Pôjde o sumu, ktorú bude objednávateľ zhotoviteľovi dlhovať za zrealizované práce či naopak o preplatok, ktorý získal zhotoviteľ neoprávnene od objednávateľa.

10.3 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej sa zmluvné strany výslovne dohodli na tom, že Poskytovateľ je povinný odovzdať stavenisko Objednávateľovi v lehote 7 dní od ukončenia zmluvného vzťahu.

10.4 Pri spôsobe ukončenia odstúpením od zmluvy, a to pri nedodržaní kvality, termínov alebo rozsahu dodávky, je zmluvná strana, ktorá o odstúpenie žiada povinná písomne o nedodržiavaní podmienok zmluvy informovať druhú zmluvnú stranu písomnou formou. Výpovedná doba je v tomto prípade 1 týždeň, ak medzitým nedôjde k odstráneniu problému.

10.5 Ostatné náležitosti ukončenia zmluvy rieši platný Obchodný zákonník SR.

11. Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky ustanovenia VOP sú platné, pokiaľ nie je v Zmluve uzatvorenej medzi zmluvnými stranami uvedené inak. V prípade rozporu medzi ustanovením Zmluvy a VOP je rozhodujúce ustanovenie uvedené v Zmluve. VOP sa použijú primerane.

10.2 Tieto VOP a vzťahy, ktoré upravujú, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu Zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude s konečnou platnosťou vyriešený vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

10.3 Ak by niektoré ustanovenie VOP a/alebo Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia VOP a/alebo Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase uzatvorenia Zmluvy.

10.4 Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskej, maďarskej a anglickej jazykovej verzii. Všetky 3 verzie sú totožné. V prípade akýchkoľvek rozdielov má prednosť slovenské znenie.

15.7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020.

Kôš

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok