PREVÁDZKOVANIE A ÚDRŽBA TRAFOSTANÍC

Neprerušená dodávka elektrickej energie je kritickou potrebou každej firmy či domácnosti. Výraznejší odberatelia (alebo dodávatelia) sú pripojené do distribučnej prenosovej sústavy na napäťovej úrovni VN alebo VVN. Z toho vyplýva povinnosť vlastniť a prevádzkovať súkromnú trafostanicu.

Trafostanice patria do kategórie vyhradených technických zariadení, u ktorých je potrebné vykonávať pravidelnú údržbu a revízie. Norma STN 33 1500 popisuje poriadok preventívnej údržby. V prípade, že je predpis dodržiavaný s preukázateľnými záznamy, je takto možné upustiť od pravidelných revízií podľa uvedenej normy.

Zverte zodpovednosť za prevádzkovanie elektrického zariadenia do rúk našich expertov. Postaráme sa o spoľahlivé, efektívne a bezpečné prevádzkovanie vami vlastnenej trafostanice, elektrickej rozvodne či iných elektrických zariadení bežiacich na všetkých napäťových hladinách. Zaistíme okrem iného preventívnu údržbu, vykonávanie pravidelných revízií a opravy v prípade porúch a havárií.

Kôš

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok