OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  -  HEXOTECH s.r.o.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov je (ďalej len „GDPR“) je Hexotech s.r.o., IČO:46389041 (ďalej len „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa: Podhájska 37, 946 03 Kolárovo

Email: hexotech@hexotech.sk

Tel. číslo: 0948 299 390

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

ZDROJE A KATEGÓRIE ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe Vašej objednávky alebo na základe kontaktného formulára

Meno a priezvisko

Obchodné meno

Adresa/sídlo

IČO/DIČ/IČ DPH/rodné číslo

Emailová adresa

Telefónne číslo

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

DÔVOD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti správcu. Bez spracovania osobných údajov by správca nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom kvalite.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcovia osobných údajov sú osoby posielajúce sa na dodaní služieb na základe objednávky alebo zmluvy.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Správca prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky alebo vyplnením kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020

Kôš

Nincs termék a kosárban

Még vásárolok